Prawo karne i postępowanie karne

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – zalety blokady alkoholowej

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po alkoholu 2022

Niemniej jednak samo wyrażenie skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest skrótem myślowym. Czas stosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie zostaje faktycznie skrócony, a następuje zmiana w sposobie jego wykonywania. Skazany kierowca może prowadzić pojazdy nawet w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów, jednak tylko te, które zostały wyposażone w blokadę alkoholową. Może się ona okazać szczególnie przydatna dla osób, wobec których zastosowano zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub za wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu.

Czym jest blokada alkoholowa?

Definicja blokady alkoholowej znajduje się w art. 2 pkt 84 ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym i jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;

Innymi słowy, jest to urządzenie, które bada trzeźwość kierowcy przed uruchomieniem pojazdu, a w przypadku, gdy w wydychanym powietrzu znajduje się zawartość alkoholu, uniemożliwia uruchomienie silnika. Blokada alkoholowa jest zakładana na koszt skazanego.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po alkoholu – jakie warunki należy spełnić.

Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego skazany może złożyć wniosek do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, gdy:

  1. Zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru;
  2. Zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio na podstawie art. 42 § 3 lub 4 kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat;
  3. Postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwo w komunikacji.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – o czym warto pamiętać.

  • Postawa sprawcy – postawa sprawcy po popełnieniu przestępstwa, np. starania o naprawienie szkody, wyrażenie skruchy, różne formy zachowania i zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonego.
  • Właściwości i warunki osobiste sprawcy – cechy charakteru, osobowości, stabilizacja trybu życia, warunki rodzinne i środowiskowe.
  • Zachowanie w okresie wykonywania środka karnego – nienadużywanie alkoholu, przestrzeganie środka prawnego itp.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć do sądu I instancji, który wydał wyrok skazujący. Samo złożenie wniosku do sądu nie oznacza automatycznie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, gdyż Sąd rozpatruje każdy wniosek indywidualnie. W przypadku wydania korzystnego postanowienia, z urzędu przesyła odpis postanowienia odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządowi terytorialnemu właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego oraz w razie potrzeby pracodawcy. W takim przypadku starosta wpisuje do prawa jazdy informację o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, który to wpis dokonywany jest z urzędu na okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów. Stosownie do tej sytuacji skazany może prowadzić również pojazd niewyposażony w wymienioną blokadę, jeśli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną lub pojazd jest wykorzystywany do nauki jazdy i egzaminowania

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – zażalenie na postanowienie Sądu 

A co w przypadku, gdy złożyliśmy wniosek o skrócenie prowadzenia pojazdów a sąd wydał postanowienie o odmowie zmiany zakazu prowadzenia pojazdów? Na taką decyzję skazany może złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji w terminie 7 dni. Dlatego zanim sami złożymy wniosek do sądu, warto zasięgnąć porady u profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj,  dokładne opisanie przesłanek materialnych stanowiących podstawę wniosku w zdecydowanej większości przypadku przyczynia się do wydania pozytywnego dla nas postanowienia.

Pamiętaj! Nawet jeśli sąd wydał korzystne dla Ciebie postanowienie i uwzględnił wniosek o zmianę zakresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów, a Ty jako skazany będziesz rażąco naruszał porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności popełnisz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów!

W sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe czasem decydujące znaczenie ma mały szczegół. Sztuką jest dostrzeżenie go i wykorzystanie w odpowiedni szczegół.
LegalnaFura jest wspierana przez Tomczak Legal Mateusz Tomczak. Jeśli potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się biuro@tomczaklegal.pl 

16 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.